typecho主题模版自定义常用字段总结

秦兽兽 2018-09-28 AM 1075次 0条

首页名称

<?php $this->options->IndexName(); ?>

首页文字图标

<?php $this->options->indexNameIcon(); ?>

站点地址

<?php $this->options->IndexUrl(); ?>

首页LOGO

<?php $this->options->logo(); ?>

favicon图标

<?php $this->options->favicon(); ?>

网站备案

<?php $this->options->Icp(); ?>

首页文字图标

<?php $this->options->indexNameIcon(); ?>

左侧一级分类菜单图标

<?php $this->options->FuIcon(); ?>

左侧二级子菜单图标

<?php $this->options->ZiIcon(); ?>

左侧独立页面图标

<?php $this->options->PageIcon(); ?>

时间格式
带am和pm的

<?php $this->date('Y-m-d A'); ?>

博主名

<?php $this->options->BlogName(); ?>

博主头像

<?php $this->options->BlogPic(); ?>

博客简介

<?php $this->options->BlogSay(); ?>

博主链接(吐槽时光机中的关于按钮链接)

<?php $this->options->AboutUrl(); ?>

博客开启时间

<?php $this->options->startTime(); ?>

博主职业

<?php $this->options->BlogJob(); ?>

博主博客地址

<?php $this->options->BlogUrl(); ?>

博主所在城市

<?php $this->options->BlogCity(); ?>

QQ

<?php $this->options->QQ(); ?>
http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=<?php $this->options->QQ(); ?>&site=qq&menu=yes

微博名称

<?php $this->options->WeiboName(); ?>

微博

<?php $this->options->WeiboUrl(); ?>

邮箱

<?php $this->options->Mail(); ?>

公众号名

<?php $this->options->WechatName(); ?>

公众号二维码

<?php $this->options->WechatUrl(); ?>

微博动态(微博秀)

<?php $this->options->WeiboUrl(); ?>

打赏文案

<?php $this->options->shangText(); ?>

支付宝打赏二维码

<?php $this->options->AlipayPic(); ?>

微信打赏二维码

<?php $this->options->WechatPic(); ?>

最后修改:2018年09月28日 09:21 AM

标签: none

// ~~ * 不知道有没有人请我敷个面膜 * ~~//

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。

秦兽兽的头像
秦兽兽 博主大人
我想我可以的,对,我可以的。

评论啦~